Jesteś tutaj:

Kategoria: Strony

Więcej o O nas

 

Na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój działa Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna oraz dwie filie biblioteczne:  

 • Filia biblioteczna w Góralicach 
 • Filia biblioteczna w Stołecznej 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiada dwa oddziały:  

 • Oddział dla Dorosłych 
 • Oddział dla Dzieci 

Każdy oddział posiada bazę lokalową o powierzchni 100 m2.

Biblioteka świadczy usługi dla mieszkańców miasta i gminy. Filie biblioteczne w Góralicach i Stołecznej znajdują się w pomieszczeniach szkolnych i świadczą usługi dla całej społeczności wiejskiej. Godziny pracy zostały tak ustalone, aby każdy czytelnik mógł skorzystać z usług biblioteki.  

 

      

 

Od 1 stycznia 2008 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami została wydzielona z Trzcińskiego Centrum Kultury, stając się samodzielną jednostką budżetową. Jako nowa instytucja została powołana na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/141/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wydzielenia z Trzcińskiego Centrum Kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju. Działa w oparciu o Statut nadany przez organizatora.

 

 

Najczęściej z bibliotek korzystają: dzieci, młodzież i studenci, dorośli w wieku emerytalnym i renciści. Średnio dziennie z bibliotek korzysta 80 czytelników. Zapotrzebowanie czytelnicze uzależnione jest od grupy zawodowej i wiekowej.

Stan księgozbioru Bibliotek na koniec 2007r.

 • Oddział dla Dorosłych                 13.706 wol.
 • Oddział dla Dzieci                         8.400 wol.
 • Filia w Góralicach                         8.090 wol.
 • Filia w Stołecznej                          5.832 wol.

Głównym źródłem na zakup książek i czasopism jest budżet własny i dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sporadycznie dary.Dotacje z Ministerstwa bardzo pomagają w uzupełnieniu księgozbioru o brakujące pozycje i nowości. Wyboru dokonujemy w oparciu o zapowiedzi wydawnicze i potrzeby czytelnicze. Z uwagi na dużą liczbę uczącej się młodzieży i studentów, przy zakupie preferowana, jest literatura popularno-naukowa, przede wszystkim nauki społeczne: socjologia, psychologia, prawo, ekonomia i lektury, które się ciągle zmieniają. Czytelnicy dobrze oceniają nasz księgozbiór.  Prenumerujemy: Poradnik Bibliotekarza, kupujemy 15 miesięczników i tygodników- z czego dla dzieci: Victor Junior i Gimnazjalista, Płomyczek, Świerszczyk i Mały Artysta. 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w ramach programu ?Ikonka? otrzymała w 2005 roku 3 zestawy komputerowe. Posiada stałe łącze dostępu do Internetu. Jeden z komputerów znajduje się w czytelni dla dzieci, natomiast 2 pozostałe w Oddziale dla Dzieci. Internet to ciekawy obiekt poszukiwań  informacji dla dzieci i młodzieży. Znajduje się w nim ,bez większego wysiłku potrzebne informacje  i  ciekawostki z różnych dziedzin życia .

W bibliotekach zbiory  opracowuje się tradycyjnie. Czytelnicy mają dostęp do katalogówkartkowych /opracowanie rzeczowe wg. UKD/

 

 

Biorąc  pod  uwagę  dużą liczbę młodzieży uczącej i studiującej, dorosłych którzy uzupełniają wykształcenie zauważa się znaczny powrót do korzystania z zasobów biblioteki. Dobrze uzupełniony księgozbiór  podręczny  i popularno-naukowy sprzyja częstym odwiedzinom w bibliotece.

Dorośli  chętniej korzystają z naszych zbiorów, między innymi ze względu na brak kina, teatru, mało interesujący program, bezrobocie. Staramy się o pozycje ciekawe, nagrodzone przez literatów polskich  i światowych(NOBEL, NIKE). Zauważa się większe zainteresowanie pozycjami nagrodzonymi i polecanymi przez różne media.

Biblioteka obsługuje czytelników z Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Chodzący pensjonariusze sami nas odwiedzają, mniej sprawnym wypożyczają ich opiekunowie. Starszym  czytelnikom dostarczamy książki do domu. W Oddziale dla Dzieci prowadzone są różne formy pracy aby rozbudzić  ich zainteresowania czytelnicze i zachęcić do sięgania po książkę od najmłodszych lat. Prowadzone są lekcje biblioteczne gdzie formą przekazu są kukiełki z teatrzyku. Dzieci wspólnie z bibliotekarzami czytają bajki, poznają teksty literackie poprzez zabawę, quizy, krzyżówki,

rebusy. Organizowanych jest wiele konkursów i imprez o charakterze czytelniczym, w których uczestniczą wszystkie szkoły z terenu gminy. Pozyskujemy czytelników organizując spotkania z pisarzami dla czytelników dziecięcych i dorosłych  oraz wieczory poetyckie, poświęcone ważnym rocznicom literackim. Z okazji Dni Miasta przygotowujemy szereg wystaw promując lokalnych artystów oraz historię  miasta i jego mieszkańców.

         BibBiblioteka  jest punktem informacji, ze wszystkich dziedzin wiedzy. Biblioteka prowadzi tradycyjną bibliografię regionalną. Książki są wydzielone z  księgozbioru aby ułatwić korzystanie  z nich. W Oddziale dla Dorosłych jest Punkt Informacji Europejskiej, w którym znajdują się książki, broszury, ulotki. Najczęściej korzysta z niego młodzież i studenci.

 

 

 

W roku 2007 Oddział dla Dorosłych  liczył 383 czytelników którzy wypożyczyli 8534 książki, odwiedzając Bibliotekę 4477 razy. Oddział dla Dzieci liczy 340 czytelników którzy wypożyczyli 6675 książek odwiedzając Bibliotekę 3864 razy. Udzielono także  1080 informacji.  Razem MGBP posiada 728 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę  8341 wypożyczając 15209 książek. Filia w Góralicach liczy 218 czytelników którzy wypożyczyli 2034 książki , odwiedzają Bibliotekę 1619 razy. Filia w Stołecznej liczy 199 czytelników , którzy wypożyczyli 3333 książek odwiedzając Bibliotekę 1937 razy.

Obecnie w bibliotece zatrudnione są 6 osób. W dniu 3.10.2005 roku z okazji stulecia Książnicy Pomorskiej Pani Halina Rak i Regina Brzezińska otrzymały ?Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury” natomiast w maju 2008 r Biblioteka otrzymała ?Złoty Medal Gryfa Zachodniopomorskiego?. 

 

MGBP organizuje wiele imprez mających na celu popularyzację czytelnictwa i kultury min:

 • lekcje biblioteczne
 • przedstawienia, teatrzyki
 • wieczory poezji
 • spotkania z pisarzami, artystami, ciekawymi osobistościami
 • wystaw tematyczne
 • konkursy czytelnicze i recytatorskie
 • majówki
 • uroczystości z okazji świąt państwowych
 • spotkania autorskie
 • festyny czytelnicze
 • zajęcia plastyczne i teatralne

 

 

 

 

Więcej o Statut Biblioteki

 

 

 

 

Statut  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Trzcińsku-Zdroju

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Prawną podstawą funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju zwanej dalej ?Biblioteką? jest:

 

1)  ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach(Dz.U.Nr 85,poz.539 ze zm.)

 

2) ustawa z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(Dz.u. Z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.).

 

3)ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności   kulturalnej(Dz.U.z 2001 r.Nr 13 poz.123 ze zm.)

 

4)ustawa z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej(Dz.U.Nr 12,poz.136).

 

5)niniejszy statut.

 

§2

 

Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Trzcińsku-Zdroju. Organizatorem biblioteki jest Gmina Trzcińsko-Zdrój.

 

§3

 

Siedzibą biblioteki jest lokal w budynku położonym w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Młyńskiej 4 a terenem działalności jest teren Gminy Trzcińsko-Zdrój w Województwie Zachodniopomorskim.

 

§4

 

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy w Trzcińsko-Zdrój. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Książnica Pomorska w Szczecinie.

 

§5

 

Biblioteka używa pieczęci okrągłe, zawierającej w otoku napis  z nazwą biblioteki w pełnym brzmieniu oraz pieczęci podłużnej o treści ?Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju.

 

II Cele i zadania Biblioteki

 

 

 

§6.Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej.

 

§7

 

Do podstawowych zadań biblioteki należy w szczególności:

 

1.Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.

 

2.Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

 

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

4.Popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy.

 

5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliotecznych i faktograficznych.

 

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy.

 

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

 

8. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad podległymi filiami, udzielanie im pomocy i instruktażu.

 

§ 8

 

Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb środowiska.

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

 

§9

 

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu Prawa Pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 

§10

 

W bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji i obsługi. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.

 

§11

 

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji w odrębnych przepisach.

 

 2. Wynagrodzenie pracowników biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych  przepisów.

 

§12

 

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, odziały dla dzieci oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

§13

 

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki i podległych jej filii określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

§14

 

 Przy bibliotece i jej filiach mogą działać organizacje i towarzystwa propagując czytelnictwo i rozwój kultury.

 

 

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§15

 

 1.Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.

 

 2.Biblioteka z filiami może pobierać opłaty w wysokościach określonych w Regulaminie Biblioteki a wpływy z ich tytułu przeznaczone będą na realizacje celów statutowych.

 

§16

 

Biblioteka  prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej (Dz.U.Z 2001 r.Nr 13,poz.123 ze zm.)

 

§17

 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez  Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§18

 

 Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

       

Więcej o Historia Biblioteki
 W listopadzie 1945 r. po utworzeniu polskiej administracji na ziemiach odzyskanych, powstała myśl zorganizowania sieci bibliotek powszechnych. Przy nowo powstałym wówczas Inspektoracie Szkolnym w Dębnie, powołano Komisję Opieki Nad Książką. Jej zadaniem  było zbieranie polskich książek od mieszkańców, którzy przybywali na odzyskane tereny, oraz zabezpieczenie lokali   i niezbędnego sprzętu dla mających powstać bibliotek. W 1946 r. na terenie naszego miasta rozpoczęto zbieranie książek. Odbywało się ono pod patronatem organizacji ?Służba Polsce?, której członkami byli m.in. Jadwiga Rychlińska, Leonarda Żelichowska, Danuta Leszczyńska i Danuta Gardiosz. Pod koniec 1946 r. w Trzcińsku-Zdroju powstał punkt biblioteczny z księgozbiorem wymiennym dopożyczanym z Biblioteki Powiatowej w Dębnie. Istniejący punkt biblioteczny w Trzcińsku-Zdroju przekształcono w 1947r w Bibliotekę Miejską. Głównymi inicjatorami utworzenia biblioteki  w miasteczku byli: Bogdan Szulc, Jan Sokólski, Tomasz Przetacznik i Michał Szczepański. Dnia 26 kwietnia 1948 r. Bogdan Szulc zarządzający biblioteką zarejestrował ją w/g Rozporządzenia Ministra Oświaty, wydanym w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych. Biblioteka stała się własnością Zarządu Miejskiego. Status placówki publicznej otrzymała dopiero na mocy okólnika Rady Państwa z 21 lipca 1948r.

Początkowo książki składowane były w budynku Domu Kultury przy ul. 9-go Maja (dziś już nie istnieje). Lokal powstającej biblioteki składał się z dwóch izb. Posiadał czytelnię z 18 miejscami.

Za korzystanie  z biblioteki pobierano opłatę miesięczną w wysokości 50 zł. Biblioteka była otwarta  3 dni w tygodniu po 2 godziny. Głównym źródłem nabywania książek w pierwszych latach istnienia biblioteki, były przydziały z Ministerstwa Oświaty, które przekazywano wszystkim nowo powstałym bibliotekom. Nasza biblioteka otrzymała 300 tomowy komplet książek wraz z drukowanym wpisem w księdze inwentarzowej.

Biblioteka publiczna w mieście od początku powstania i dalszej działalności, kilkakrotnie zmieniała swoje lokum:
 
1946-1947      ul. 9-go Maja   
1948-1949      ul. Rynek  13  
1949-1950      ul. Kościuszki 4           
1950-1962      ul. Kościuszki 1           
1962-1966      ul. Kościuszki 4           
1966-1990      ul. Chojnicka 2
1990 –             ul. Młyńska 4

 

 
    Do roku 1992 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, prowadziła 7 punktów bibliotecznych na terenie gminy. Pierwsze lata istnienia biblioteki charakteryzują się nie tylko częstymi zmianami lokalowymi, a także płynnością kadry bibliotecznej. Biblioteką, od jej powstania, przez lata kierowali różni ludzie, wywodzący się z miejscowego środowiska:

 

1947 – Bogdan Szulc

1948 – 1949  – Roman Sawicki

1949 – 1951 – Stefania Zięciak (Zwolińska) Jadwiga Rychlińska (Krajczyńska)

1951 – Kazimiera Winniczek, Eugenia  Judzka

1952 – Kazimiera Winniczek i  Helena Bibro

1.04.1955 ? 1985 – Eugenia  Judzka( Radożycka)

29.02.1980 – 2007 – Halina Rak

15.06.1984 –  Regina Pelc (Brzezińska) 

W latach 1985-2007 w M-GBP pracowały: Grażyna Szot i Jolanta Makuchowska. W Oddziale dla Dzieci: Anna Krzemińska, Bożena Jasionowska, Iwona Jabłońska, Jolanta Makuchowska. 1.06.1991 ? w Oddziale dla Dorosłych zatrudniono Alicję Wróbel. W 1949r. przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzcińsku-Zdroju, rozpoczęła działalność Gminna Biblioteka, której zadaniem była obsługa wiejskich punktów bibliotecznych. Założycielem jej był Jan Sokólski. Następnie Gminną Bibliotekę przeniesiono do wsi Góralice, gdzie prowadzi swą działalność do dziś, jako Filia Biblioteczna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Trzcińsku-Zdroju. Gminną Bibliotekę prowadzili: Bogusława Obacz, Anna Obacz, Janina Sumara, Bożena Bogdziewicz, obecnie Maria Ostrowska. Druga biblioteka w gminie w powstała w 1964r. we wsi Piaseczno. W dniu 2.11 1993 r. została przeniesiona do budynku szkoły w Stołecznej. Działa do dziś, jako Filia Biblioteczna M-GBP w Trzcińsku-Zdroju. Pracowali w niej: Elżbieta Szewelińska, Grażyna Szot, Franciszka  Grudzień, Władysława Gluth, Urszula Kubiak, Bożena Stankowska, Franciszka Krakowska, Ewa Rzeszótko. Obecnie bibliotekę prowadzi Elżbieta Pachulska. Zgodnie z Uchwała Nr XIII/133/2000 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05/04/2000 na bazie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i  Miejsko-Gminnego Domu Kultury  utworzono Trzcińskie Centrum Kultury – komunalną instytucję kultury. Z dniem 1 stycznia 2008r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  rozpoczęła działalność, jako samodzielna samorządowa instytucja kultury, na mocy Uchwały Nr XIV/141/07 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  z dnia 29 listopada 2007r. 
 
 Biblioteka jest organizatorem imprez kulturalno-oświatowych: spotkań z pisarzami, konkursów czytelniczych, lekcji bibliotecznych, festynów czytelniczych, wieczorów poetyckich, teatrzyków kukiełkowych,  zajęć w czasie ferii.  Biblioteka przybliża i kultywuje polskie tradycje i obyczaje. Prowadzi kółko teatralne i plastyczne dla najmłodszych. Organizuje wystawy okolicznościowe. Biblioteka w Trzcińsku-Zdroju posiada  2 oddziały: Oddział dla Dorosłych (ok. 400 czytelników)  i Oddział dla Dzieci  (365 czytelników).

 

{google.pl}-8932567567483886764{/google.pl}

Do góry