Statut Biblioteki

Powiększ obraz

 

 

 

 

Statut  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Trzcińsku-Zdroju

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Prawną podstawą funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju zwanej dalej ?Biblioteką? jest:

 

1)  ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach(Dz.U.Nr 85,poz.539 ze zm.)

 

2) ustawa z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(Dz.u. Z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zm.).

 

3)ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności   kulturalnej(Dz.U.z 2001 r.Nr 13 poz.123 ze zm.)

 

4)ustawa z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej(Dz.U.Nr 12,poz.136).

 

5)niniejszy statut.

 

§2

 

Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Trzcińsku-Zdroju. Organizatorem biblioteki jest Gmina Trzcińsko-Zdrój.

 

§3

 

Siedzibą biblioteki jest lokal w budynku położonym w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Młyńskiej 4 a terenem działalności jest teren Gminy Trzcińsko-Zdrój w Województwie Zachodniopomorskim.

 

§4

 

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy w Trzcińsko-Zdrój. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Książnica Pomorska w Szczecinie.

 

§5

 

Biblioteka używa pieczęci okrągłe, zawierającej w otoku napis  z nazwą biblioteki w pełnym brzmieniu oraz pieczęci podłużnej o treści ?Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju.

 

II Cele i zadania Biblioteki

 

 

 

§6.Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej.

 

§7

 

Do podstawowych zadań biblioteki należy w szczególności:

 

1.Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.

 

2.Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

 

3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

4.Popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy.

 

5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliotecznych i faktograficznych.

 

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy.

 

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

 

8. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad podległymi filiami, udzielanie im pomocy i instruktażu.

 

§ 8

 

Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb środowiska.

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

 

§9

 

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu Prawa Pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 

§10

 

W bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji i obsługi. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.

 

§11

 

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji w odrębnych przepisach.

 

 2. Wynagrodzenie pracowników biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych  przepisów.

 

§12

 

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, odziały dla dzieci oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

§13

 

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki i podległych jej filii określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

§14

 

 Przy bibliotece i jej filiach mogą działać organizacje i towarzystwa propagując czytelnictwo i rozwój kultury.

 

 

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§15

 

 1.Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.

 

 2.Biblioteka z filiami może pobierać opłaty w wysokościach określonych w Regulaminie Biblioteki a wpływy z ich tytułu przeznaczone będą na realizacje celów statutowych.

 

§16

 

Biblioteka  prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej (Dz.U.Z 2001 r.Nr 13,poz.123 ze zm.)

 

§17

 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez  Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§18

 

 Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.